Průkaz energetické náročnosti budov


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
je dokument obsahující obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrán&iacu te;, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Obsah průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G.

klasifikace energetické náročnosti

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti – energetický průkaz je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při

– výstavbě nových budov
– větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
– při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích odrážek

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové plo še nad 1000 m2.

Průkaz energetické náročnosti je platný 10 let nebo do změny mající vliv na energetickou náročnost budovy.

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba oprávněna k výkonu této činnosti, definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. , v platném znění, tj. oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu – průkazu ENB musí být ovšem přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu.