Energetický audit


Co je energetický audit

Energetický audit je soubor činností, které provádí energetický auditor za účelem vypracování informačního dokumentu o stavu budovy, způsobu využívání energie a hospodaření s energií v budovách a energetickém hospodářství.
Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor.

Obsah energetického auditu

Dle zákona č. 406/2000 Sb.v platném znění

– zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství,
– výši technicky dosažitelných energetických úspor,
– návrhy variant energetických úspor a zdůvodnění doporučení dané varianty včetně ekonomického vyhodnocení,
– posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení,
– závěrečný posudek energetického auditora.

Cíl energetického auditu

Cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to z hlediska energetického i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Povinnost zpracování energetického auditu

Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,
organizační složka státu, organizační složka kraje a obcí a příspěvková organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než ,
fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 35000 GJ,
hodnota, od níž vzniká pro fyzické nebo právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně zásobovaných energií, je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby.

Celková roční spotřeba energie je součet všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

Povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti. Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.

Energetický audit může provádět pouze energetický auditor. specialista s příslušným oprávněním.